Cựu HQ Đại Úy Thềm Sơn Hà nhận xét và đối chứng bài Hải Chiến Hoàng Sa của Thiếu Tá Phạm Văn Hồng.

Cựu HQ Đại Úy Thềm Sơn Hà nhận xét và đối chứng bài Hải Chiến Hoàng Sa của Thiếu Tá Phạm Văn Hồng.

NHẬN XÉT TT-PVH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s