Điệp Mỹ Linh – Lực-Lượng Thủy-Bộ (Lực-Lượng Đặc-Nhiệm 211)

(Trích đăng từ tài liệu Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa Ra Khơi, 1975 trên trang nhà diepmylinh.com)

Điệp Mỹ Linh

Huy hieu LLDNTB 211. TVQ Collection.jpg

Tổ Chức

Bộ-Tham-Mưu Lực-Lượng Thủy-Bộ gồm có: Tư-Lệnh, Tư-Lệnh-Phó và Tham-Mưu-Trưởng.

Lực-Lượng Thủy-Bộ được chia thành 3 Liên-Đoàn. Mỗi Liên-Đoàn có 2 Giang-Đoàn được chỉ huy bởi một Thiếu-Tá hoặc Đại-Úy Hải-Quân và được điều hành như sau:

  • Liên-Đoàn I Thủy-Bộ

Danh xưng khác là Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm 211.1

Gồm 2 Giang-Đoàn 70 và 71 Thủy-Bộ.

Hậu cứ tại Long-Phú.

Nhiệm vụ: Phối hợp hành quân với các chi khu thuộc tiểu khu Sóc-Trăng và hộ tống những đoàn thương thuyền chở nhu yếu phẩm từ Bạc-Liêu, Sóc-Trăng về Saigon.

LUC LUONG DAC NHIEM THUY BO HQVNCH...jpgẢnh của Naval History and Heritage Command.

  • Liên-Đoàn II Thủy-Bộ

Danh xưng khác là 211.2.

Gồm 2 Giang-Đoàn 72 và 73 Thủy-Bộ.

Hậu cứ tại Cà-Mau.

Nhiệm vụ: Yểm trở Trung-Đoàn 32 Bộ-Binh, đồng thời phối hợp hành quân và tiếp tế cho các đơn vị thuộc vùng Cà-Mau.

  • Liên-Đoàn III Thủy-Bộ

Danh xưng khác là 211.3

Gồm 2 Giang-Đoàn 74 và 75 Thủy-Bộ.

Hậu cứ tại Rạch-Sỏi.

Vùng hoạt động: Tuần tiễu, kiểm soát những thủy lộ của hai tỉnh Kiên-Giang và Chương-Thiện.

LUC LUONG DAC NHIEM THUY BO HQVNCH.jpg

Ảnh của Naval History and Heritage Command.

Trang Bị

Mỗi Giang-Đoàn Thủy-Bộ được trang bị:

  • 4 Alpha
  • 5 Tango
  • 1 Monitor Combat
  • 1 Monitor Commandement
  • Đội hình di chuyển *:

2 Trục mìn **

2 Alpha
Monitor Combat
5 Tango chở quân
Monitor Commandement

2 AlphaVì chiến trường đòi hỏi, Bộ-Tư-Lệnh Lực-Lượng Thủy-Bộ đã biến cải mỗi Alpha trang bị thêm 1 súng 81 ly trực xạ.

LUC LUONG DAC NHIEM THUY BO HQVNCH..jpgẢnh của Naval History and Heritage Command.

Lực-Lượng Thủy-Bộ còn có Căn-Cứ Yểm-Trợ đặt tại Bình-Thủy, Cần-Thơ để cung cấp nhiên liệu cũng như sửa chữa và tu bổ chiến đỉnh.

Tư-Lệnh cuối cùng: Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn Bá Trang.

* Đội hình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu chiến trường.

** Trước năm 1973, trong những cuộc hành quân của các đơn vị thuộc Sư-Đoàn 21 Bộ-Binh tại U-Minh thường có nhiều cuộc chuyển quân; vì vậy, mỗi Giang-Đoàn Thủy-Bộ được trang bị thêm các giang đỉnh rà và trục mìn. Hai giang-đỉnh này thường được đi đầu.

Điệp Mỹ Linh

Nguồn: https://www.diepmylinh.com/luc-luong-thuy-bo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s