Lược sử HQVNCH: Vùng I Duyên-Hải

Trích đăng từ Lược sử HQVNCH trên trang nhà haisu.tripod.com của ông Vũ Hữu San

Huy hieu BTLHQV1DH.jpgHuy hieu HQVIDH, TVQ Collection

Vùng I Duyên-Hải

Tổ-chức: Bộ Tham-Mưu của Vùng I Duyên-Hải gồm có: Tư-Lệnh, Tư-Lệnh-Phó và Tham-Mưu-Trưởng.

Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng I Duyên-Hải kiêm Chỉ-Huy-Trưởng Khu quân-sự Tiên-Sa. Khu Quân-sự này gồm tất cả các đơn-vị Hải, Lục, Không-Quân đồn-trú tại bán đảo Sơn Chà.

https://i1.wp.com/www.warboats.org/images/jpg/Odenweller/Slide%202-/VietnamSlide2-10.tif.jpg

Bộ Tư-Lệnh Vùng I Duyên-Hải đặt tại Tiên-Sa, Đà Nẵng.

Lực-Lượng Hải-Quân Vùng I Duyên-Hải gồm các đơn-vị sau đây:

– Các Giang-Đoàn:

32 Xung-Phong đóng tại Huế,

92 Trục-Lôi tại Thuận An,

60 Tuần-Thám ở Thuận An.

https://i0.wp.com/www.warboats.org/images/jpg/Odenweller/Slide%208-/VietnamSlide8-14.tif.jpg

– Các Duyên-Đoàn:

DĐ11 tại Cửa Việt,

DĐ12 tại Thuận An,

DĐ13 tại Cửa Tư Hiền,

DĐ14 tại Hội An,

DĐ15 tại Chu Lai,

DĐ16 tại Quảng Ngãi.

– Hải-đội I Duyên-phòng.

GHE YABUTA CUA MOT DUYEN DOÀN MO CUOC HANH QUAN THUY BO.jpg

– Bốn đài Kiểm-Báo:

101 tại núi La Ngữ, Huế;

102 tại Sơn Trà;

103 tại Cù lao Ré:

104 tại Sa Huỳnh.

– Các Tiền-Doanh Yểm-Trợ Tiếp-Vận.

– Ngoài ra, Vùng I Duyên-Hải còn có các Chiến-hạm biệt-phái.

Phạm vị hoạt-động: Vùng Duyên-Hải và sông rạch các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Tư-Lệnh cuối cùng: Phó Đề-Đốc Hồ-Văn-Kỳ Thoại.

Nguồn: http://haisu.tripod.com/chuong8.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s